budova.jpg
ZNALECKÉ POSUDKY A ODHADY NEMOVITOSTÍ 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Prachařová Šárka  

Ing. Prachařová Šárka                                              

 

 

Poštovní adresa:       

Lipová 262/10                                               

691 46 Ladná                                                

 

 

kontakt:

tel.: +420 607 577 702

e-mail: ladna@spoluzaci.cz

 

 

 

 

Ceny nemovitých věcí se stanovují podle zákona a platné vyhlášky Ministerstva financí ČR (označované též jako ocenění podle cenového předpisu, administrativní ocenění, úřední ocenění), nebo cenou tržní (označované též jako cenou obvyklou, cenou obecnou).

 

Zjištění ceny nemovitých věcí se provádí v následujících případech:

 

  • Dědické řízení

U dědického řízení se cena zjišťuje pro účely vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Ocenění se provádí ke dni úmrtí zůstavitele, stav nemovitých věcí se uvažuje k témuž datu a stanovuje se tržní cena nemovitosti. Znalecký posudek opatřují dědicové.

Daň dědická se v případě dědictví mezi příbuznými v I. a II. skupině již neplatí. Pro dědictví mezi osobami ve III. skupině podává daň dědic do třiceti dnů od skončení dědického řízení. Stanovuje se cena dle zákona a platné vyhlášky MF ČR základem daně dědické je cena majetku určená v dědickém řízení, tj. cena obvyklá.

V případě, kdy má odhad sloužit pouze pro stanovení odměny notáře, lze po dohodě s notářem nechat zpracovat odhad tržní ceny.

 

 

  • Darování nemovitostí

Cena nemovité věci se stanovuje pro potřeby finančního úřadu ke stanovení výše daňové povinnosti, tj. daně darovací, podle cenového předpisu. Přiznání k dani darovací podává nabyvatel v případě darování mezi nepříbuznými osobami do třiceti dnů od obdržení potvrzené darovací smlouvy z katastrálního úřadu. V případě darování mezi příbuznými v I. a II. skupině se daň neplatí. Znalecký posudek spolu s darovací smlouvou zde slouží jako příloha daňového přiznání.

 

  • Prodej a koupě nemovitých věcí

Cena nemovité věci se stanovuje pro potřeby finančního úřadu ke stanovení daně z nabytí nemovitých věcí podle cenového předpisu. Znalecký posudek spolu s kupní smlouvou zde slouží jako příloha daňového přiznání. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem. Přiznání k dani z převodu nemovité věci se podává do tří měsíců od zápisu smlouvy do katastru nemovitostí. Základem daně z nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Daň z převodu nemovitosti je určena buď na základě sjednané ceny v kupní smlouvě, nebo podle srovnávací daňové hodnoty či zjištěné ceny ve znaleckém posudku. Platná cena pro zpracování daně je vždy cena vyšší. Uznatelný výdaj je odměna zaplacená znalci za znalecký posudek stanovující cenu zjištěnou. Sazba daně z nemovitých věcí činí 4%.

 

  • Zjištění věcného břemene

S oceňováním nemovitých věcí je spojeno i oceňování věcných břemen, která často souvisejí s omezením užívání nemovitých věcí a jsou vedena v  Katastru nemovitostí. Nejčastějším věcným břemenem bývá doživotní užívání nemovité věci při převodu vlastnictví nemovité věci z rodičů na děti. Věcná břemena se oceňují pro potřeby upravení ceny při převodu nemovité věci i pro potřeby finančního úřadu.

 

  • Úvěrové řízení

Znalecký posudek zde slouží pro zjištění ceny zástavy, která poté slouží pro potřeby peněžního ústavu. Stanovuje se cena obvyklá. Jednotlivé peněžní ústavy si zjišťují ceny zástavy pomocí svých smluvních znalců, jejichž seznam získáte na pobočkách či internetových stránkách bank, a pomocí vlastních metodik určení ceny.

 

  • Rozvodové řízení

Znalecký posudek slouží k vypořádání společného jmění manželů. Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů. Pokud nemovitou věc vlastnil jeden z manželů před vznikem společného jmění manželů, oceňuje se výše vložených prostředků během manželství. Jako stav nemovité věci je uvažován stav k datu právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Provádí se ocenění cenou obvyklou.

 

  • Výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci

K prodeji nemovité věci může dojít také buď zpeněžením nemovité věci v dražbě, nebo zřízením soudcovského zástavního práva. Pro tyto účely ustanoví soud znalce, kterému uloží ocenit nemovitou věc a její příslušenství. Ocenění se provádí cenou obvyklou.

 

 

 

Znalecký posudek se nevyžaduje

 

a) při podání daňového přiznání k dani dědické,

b) při podání daňového přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně,

 

c) při podání daňového přiznání k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, jde-li o převod či přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu; vzniknou-li pochybnosti o správnosti výše základu daně, správce daně sdělí tyto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve jej k předložení znaleckého posudku,

 

d) při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o přechod vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, anebo při vyvlastnění, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,

 

e) při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu.

 

(5) Daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně dědické nebo daně darovací osvobozeno podle § 19 odst. 1 až 4 a 6, podle § 20 odst. 1 nebo podle § 20 odst. 14.

REKLAMA

Užitečné odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one