budova.jpg
ZNALECKÉ POSUDKY A ODHADY NEMOVITOSTÍ 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Prachařová Šárka  

Ing. Prachařová Šárka                                              

 

 

Poštovní adresa:       

Lipová 262/10                                               

691 46 Ladná                                                

 

 

kontakt:

tel.: +420 607 577 702

e-mail: ladna@spoluzaci.cz

 

 

 

 

Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006 Sb. Součástí jsou také projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí a s příslušnými úřady.

 

 

Předprojektová inženýrská činnost

Tato inženýrská činnost je prvopočátkem celého koloběhu prací pro výstavbu Vašeho projektu. Výsledkem této části jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení (včetně správců sítí). Dle těchto výsledků je následně postupováno při zpracování jednotlivých fází projektové dokumentace. Jedná se tedy o zjištění všech podmínek a požadavků, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace.

V některých případech je tento průzkum podmínek a požadavků na stavby v dané lokalitě výstavby, jedinou možností úspory zbytečně investovaných finančních prostředků. Doporučením je tedy před jakoukoli koupí pozemku pro následnou výstavbu, zadat provedení této inženýrské činnosti, která Vám může v případech problému s daným pozemkem odvrátit všechny problémy a zbytečné finanční výdaje a případné spory.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí

Již při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je projektant v kontaktu s dotčenými orgány státní správy. Jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány nejen s Vámi, ale také s úřady.

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Do projektové dokumentace pro stavební povolení jsou již zapracovány podmínky dané územním rozhodnutím a některá vyjádření získaná z výsledků inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí můžete také použít pro stavební povolení. Tato možnost je například u vyjádření správců sítí, ale musí být na tomto vyjádření vyznačena.

V některých případech, specifikovaných Stavebním zákonem, není pro navrženou stavbu vydáváno územní rozhodnutí, nebo je stavební povolení vydáváno v tzv. sloučeném řízení. V těchto případech se pro vydání stavebního povolení zajišťují všechny inženýrské činnosti zajišťující všechny vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu.

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

Výsledkem této inženýrské činnosti je zajištění všech nutných podkladů předkládaných při kolaudačním řízení stavby. Například geometrický plán stavby, revizní zpráva elektroinstalace, hromosvodu, plynu, komínu, tlakové zkoušky instalací, atd. V neposlední řadě je to zajištění vlastního kolaudačního řízení a získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Stavební dozor

při provádění staveb svépomocí dle Stavebního zákona 183/2006Sb. je stavebník povinen zajistit stavební dozor odborně způsobilou osobou. Rozsah takto prováděných staveb je však zákonem omezen.

 

Technický dozor investora

je kontrolním orgánem investora, který pro něj sleduje způsob výstavby, dodržování jakosti a rozsahu dodávek, soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a technickými normami a s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jinými obecně platnými předpisy. Provádí kontrolu plnění díla dle schváleného harmonogramu prací a kontrolu předkládaných dílčích fakturací odvedených prací včetně kontroly předložených rozpočtů víceprací. 

Jedná se v podstatě o technickou kontrolu dodavatelů stavby.

Technický dozor se stává prostředníkem mezi dodavatelem a investorem. Inženýrská činnost šetří investorovi čas i peníze.

Kontaktujte nás, naše inženýrská činnost Vám velmi pomůže vše směřovat k úspěšnému cíli.

REKLAMA

Užitečné odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one